Cikade (Hyalesthes obsoletus - žutonoga cikada)

Štetnost: Direktne štete koje žutonoga cikada nanosi sisanjem biljnih sokova nisu od velikog značaja. Mnogo važnija je njena uloga prenosioca fitoplazme stolbur na paradajzu, paprici, krompiru, duvanu. Oplođene ženke cikada polažu jaja u grupama na površini zemlje u blizini zimskih domaćina (poponac, obična renika). Ispilele larve hrane se na korenu ovih biljaka, potom se povlače u zemlju, na dubinu od oko 30-35 cm, gde prezimljavaju. Ukoliko su biljke, zimski domaćini, na kojima su se larve hranile bile zaražene fitoplazmom, one postaju infektivne i tu svoju infektivnost prenose na odrasle jedinke koje odmah po nastajanju mogu zaraziti osetljive biljke. Jednom
zaražena cikada ostaje doživotni prenosilac fitoplazme. Masovna pojava cikada nastaje polovinom jula meseca, prve zaražene biljke javljaju se početkom avgusta, a maksimum brojnosti dostižu polovinom meseca.

Cikade su termofilni organizmi, te se masovna pojava ovih štetočina može očekivati u toplim i sušnim godinama.

Suzbijanje: Uništavanje korova i hemijsko suzbijanje cikada značajne su mere borbe. Od insekticida koristiti preparate koji se primenjuju za suzbijanje lisnih vašiju. Dosta uspeha imali smo primenom piretroida.