Obična grinja (Tetranychus urticae)

Grinje ili paučinari su česte polifagne štetočine u zatvorenim objektima i na polju. Nepovoljne klimatske uslove preživljavaju u stadijumu odrasle ženke skriveni na zaklonjenim mestima, kao što su konstrukcije plastenika ili delovi biljaka, a kasnije, sa porastom temperature, prelaze na zelene biljne delove, gde počinju sa ishranom i polaganjem jaja. Tokom godine grinje razvijaju veliki broj generacija koje se međusobno poklapaju i za kratko vreme mogu se prenamnožiti.

Štetnost: Štete pričinjavaju odrasli i larve sisanjem biljnih sokova usled čega lišće gubi zelenu boju. U početku se na lišću pojavljuju sitne, hlorotične pege koje se šire i međusobno spajaju čime se smanjuje asimilaciona površina i listovi se postepeno suše i opadaju. Grinje žive pretežno na naličju lista, u početku su zgusnute duž glavnih nerava, a ubrzo zahvataju celu lisnu površinu i ispredaju gusto isprepletenu paučinu. Na druge biljke prenosi ih vetar, ljudi i životinje. Povoljni uslovi za razvoj grinja su niska relativna vlažnost vazduha, visoke temperature i dosta svetlosti.

Suzbijanje: Uništavanje korova i biljnih ostataka, redovni pregled biljaka radi određivanja optimalnog roka tretiranja (kada se uoče pokretni stadijumi još pre pojave simptoma), izbegavanje unošenja u plastenik rasada sa grinjama, kao i primena akaricida su najznačajnije mere suzbijanja ovih štetočina. Prilikom primene akaricida treba obavezno voditi računa o karenci koje su dosta nepovoljne tako da ograničavaju korišćenje samo do mesec dana pre početka berbe. Zbog kontaktnog delovanja akaricida i položaja grinja pretežno na naličju listova prskanje mora biti precizno i temeljno izvedeno uz primenu povećane količine vode. Koriste se preparati kao što su: Demitan 200-SC, Omite 570-EW, Apollo 50-SC, Talstar 10-EC.