Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i Pamukova sovica (Heliocoverpa armigera)

Štetnost: U uslovima visokih temperatura i dužeg sušnog perioda biljke kukuruza, koje su glavni domaćin ovih štetočina, postaju grube i neatraktivne za njihovu ishranu, te one migriraju na sočne plodove paradajza i paprike. Leptiri druge generacije ovih štetočina počinju masovno da lete krajem jula i početkom avgusta i tada polažu jaja na korove. Međutim, ukoliko u blizini nema korova i biljnih ostataka, jaja bivaju položena na listove (srednje i vršno lišće), lisne drške i stabljike paradajza i paprike. Ispilele gusenice se kratko vreme hrane na listovima praveći na njima nepravilne, sitne otvore, najčešće po ivicama. Nakon obrazovanja sočnih plodova paradajza i paprike gusenice se ubušuju u njih, tako što izgrizaju otvor na mestu između drške i ploda i ulaze u plod, gde nastavljaju sa ishranom. Hrane se semenom i mesnatim delom, a unutrašnjost ploda zagađuju svojim izmetom, čineći ga skroz neupotrebljivim. Osim toga, ulazni otvori, koje prave gusenice, postaju pogodna mesta za naseljavanje raznih prouzrokovača truleži i usled toga dolazi do ubrzanog propadanja plodova.

Suzbijanje: Uništavanje korova i kukuruzovine, kao i zaoravanje biljnih ostataka na polju i izbegavanje gajenja paprike i paradajza posle kukuruza predstavljaju značajne mere borbe u suzbijanju plamenca i pamukove sovice. Hemijsko suzbijanje ovih štetočina jedino je izvodljivo u periodu od piljenja gusenica do njihovog ubušivanja u plod, jer su tada mlade gusenice najosetljivije na insekticide. Može se reći da se zadovoljavajući rezultati postižu ako se prva tretiranja izvedu sedam do deset dana nakon početka leta leptira druge generacije. Prilikom primene preparata za suzbijanje ovih štetočina na povrću treba voditi računa o poslednjem roku primene preparata, tj. karenci. Sa suzbijanjem se počinje ukoliko se na 100 biljaka paradajza ili paprike nađe 8-10 gusenica. 

Od preparata mogu se koristiti piretroidi Talstar 10-EC, Decis 2,5-EC, Karate zeon, Fastac 10-EC, biološki preparati na bazi bacilusa, kao i insekticid Avaunt.