Skočibube (Elateridae)

Larve skočibuba - žičnjaci su izduženog valjkastog oblika, žute boje i tvrdog tela. Podsećaju na komad žice po čemu su i dobili naziv.

Štetnost: Ove štetočine se hrane na velikom broju gajenih biljaka i korova. Izuzetno su opasne za posejano seme, klicu i mlade biljčice. U potrazi za hranom larve se kreću kroz zemlju i kad naiđu na koren biljaka one ga izgrizaju. Biljke se usled oštećenja suše.

Najveće štete žičnjaci pričinjavaju početkom proleća kada su larve još mlade. Visina šteta zavisi od vlažnosti. Umerena vlažnost zemljišta (usled navodnjavanja) pogoduje larvama, one dospevaju u blizinu korenovog sistema, gde se intezivno hrane pričinjavajući znatne štete. U uslovima preterane vlažnosti larve stradaju od mnogih patogenih mikroorganizama, dok se u vreme suše spuštaju u dublje slojeve zemljišta gde nema dovoljno hrane.

Najveća brojnost ovih insekata je na livadama, pašnjacima, lucerištima i deteliništima, gde se oni nesmetano razvijaju.

Suzbijanje: Plodored, uništavanje korova i biljnih ostataka kao i plića obrada zemljišta predstavljaju jedan vid borbe protiv ovih štetočina.

Ukoliko se posle pregleda zemlje (40 x 40x 25 cm) utvrdi prisustvo 1-3 larve skočibuba potrebno je primeniti hemijsko suzbijanje koje se vrši u redove za vreme setve ili sadnje. Koristiti preparate kao što su: Teteton granule, Galition
G-5, Counter G-5, Piricid G-7,5, Pyrinex 48-EC.

Gundelji (Scarabaeidae)

Larve gundelja – grčice su polifagne štetočine, mlečno-bele boje, sa krupnom glavom, tamno-smeđe boje. Telo larvi je savijeno u polukrug, zgrčeno, usled čega su i dobile naziv.

Štetnost: Odrasli insekti gundelja hrane se lišćem voćaka, a ukoliko se masovno pojave mogu izazvati pravi golobrst.

Larve grčica oštećuju podzemne organe raznih biljaka. Celokupni razvoj larvi traje 2-3 godine, pri čemu najveće štete pričinjavaju tokom poslednje godine svog razvića. Živeći u zemlji larve izgrizaju koren biljaka, koje usled toga venu i suše se. Tokom vlažnijih godina štete od grčica su znatno izraženije.

Suzbijanje: Mere borbe preporučene za suzbijanje žičnjaka mogu se sprovoditi i za suzbijanje grčica.

Nematode